โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

๑. โครงการทำบุญตักบาตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


๑. ชื่อแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๒. โครงการสอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียนข้อ ๑

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. หลักการและเหตุผล

พระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบันนั้น สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย ได้ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามประการหนึ่งนั้นก็คือ การทำบุญตักบาตร อันสืบเนื่องมาจากสภาพการจราจร สถานที่ ตลอดจนพระสงฆ์ไม่สามารถไปรับบิณฑบาตได้ในทุกสถานที่ เนื่องจากไม่สัมพันธ์กับเวลาของแต่ละบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นว่า บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองควรช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ โดยเฉพาะนักเรียน ได้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยแล้ว ตามวัตถุประสงค์จะต้องให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามให้แก่เยาวชน เพื่อให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ และปัญญาแก่บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง

๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรื่องการทำบุญตักบาตร
๓. เพื่อให้นักเรียนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนา
๕. เพื่ออบรมจิตใจนักเรียนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
๖. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาพระพุทธศาสนาในทุกระดับชั้น
๗. เพื่อส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้บุคลากรของโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสได้ทำ
บุญเป็นประจำ

๖. การดำเนินงาน
๑. ศึกษาข้อมูล (ที่ประชุมอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
๒. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๓. ติดต่อผู้เกี่ยวข้อง คือ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป และร้านจำหน่ายอาหาร
๔. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของโรงเรียนให้ทราบ นักเรียน และผู้ปกครองให้ทรายโดยทั่วกัน
๕. กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๒๐ น.
๖. ติดตามประเมินผลโดยการสังเกต และการออกแบบสอบถาม

๗. ระยะเวลา
ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๖.๒๐-๐๗.๓๐ (ตลอดปีการศึกษา)

๘. สถานที่ปฏิบัติงาน
ณ ห้องโถงอาคารสาธิตปทุมวัน ๑ (อาคารรวมน้ำใจ)

๙. กลุ่มเป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง
๒. เชิงคุณภาพ : ตระหนักด้วยความศรัทธาและปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมในการตักบาตร

๑๐. งบประมาณ
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๑. แผนการดำเนินการโครงการ
ลำดับที่ ลักษณะกิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ตุลาคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.


๗. ประชาสัมพันธ์โครงการ
นิมนต์พระสงฆ์ วัดปทุมวนาราม จำนวน ๕ รูป
เตรียมจัดสถานที่ตักบาตร
จัดรถไปรับพระสงฆ์
จัดนักเรียนรับผิดชอบทุกวันจันทร์ (ม. ๑-๓)
จัดนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการชุมนุมสังคมศึกษา ให้รับผิดชอบในการจัดสถานที่ทุกวันจันทร์
จัดรถส่งพระสงฆ์

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำบุญตักบาตร
๒. นักเรียนเข้าใจและซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา
๓. นักเรียนได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
๔. นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
๖. นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนา

๑๓. การประเมินผลและการติดตามโครงการ
๑. แบบสอบถามประเมินโครงการ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมตลอดระยะเวลาที่จัดทำโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………
( )

ผลการพิจารณา ตำแหน่ง…………………………………

อนุมัติ ไม่อนุมัติ ………/………../……….

ลงชื่อ ……………………………….
………./………../………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. โครงการค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา มหาราชินี”


หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดทำโครงการค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมหามงคล และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีการอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
อีกประการหนึ่ง การศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ กล่าวคือผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของวิชา พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนานอกจากการเรียนทฤษฎีแล้ว ยังประกอบด้วยการปฏิบัติ อันจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการเรียนแบบพุทธคือหลักไตรสิกขาได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา รวมถึงการคิดวิเคราะห์แบบพุทธซึ่งได้แก่ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จำเป็นต้องจัดให้มีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติในรูปแบบกิจกรรมการเข้าค่าย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักธรรมที่ตนได้เรียนมา สิ่งสำคัญคือเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใกล้ชิดพระศาสนาเพื่อเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาที่ดีต่อไป

เจ้าของโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป้าหมาย ๑. เชิงปริมาณ :นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน จำนวน ๓๘๕ คน
๒. เชิงคุณภาพ : การเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนทฤษฎี
๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรม
๔. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
๕. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของพระพุทธศาสนา

ระยะเวลา
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รวมเวลา ๓ วัน
สถานที่ดำเนินงาน
ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑. สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาจากโครงการค่ายสมาธิปฏิบัติธรรม
๒. เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๔. ดำเนินงานตามกำหนด
๕. สรุปผล ประเมินผล

ลักษณะของกิจกรรม
๑. ประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๔๗
๒. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อม
๓. นำนักเรียนเดินทางไปวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
๔. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยพระวิทยากรวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
๕. บรรยายให้ความรู้โดยพระวิทยากรวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
๖. ทัศนศึกษา ปฏิบัติธรรม เรียนรู้จากสภาพจริง
๗. รักษาศีล ๕ ฝึกสมาธิ
๘. การเล่าประสบการณ์และนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติ

งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ค่าพาหนะจำนวน ๗ คัน คันละ ๑๓,๕๐๐ บาท ๙๔,๕๐๐ บาท
- ค่าอาหาร ๗ มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท ๘๔,๐๐๐ บาท
- ค่าวิทยากร ๑๒,๐๐๐ บาท
- ค่าบำรุงสถานที่พัก (วัด) ๓๐,๐๐๐ บาท
- บำรุงค่าน้ำ-ไฟ ๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าเสื้อสีขาว ๘๐๐ ตัว ตัวละ ๕๐ บาท ๔๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอุปกรณ์หนังสือ ปากกา ดินสอ ๔,๐๐๐ บาท
- อื่น ๆ ๑๕,๕๐๐ บาท
รวม ๒๙๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิพรรธพร กาทอง ประธานโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๒. นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนทฤษฎี
๓. นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรม
๔. นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
๕. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของพระพุทธศาสนา

การประเมินผล และติดตามโครงการ
๑. แบบสอบถาม แบบประเมินโครงการ
๒. แบบทดสอบ
๓. การสังเกตพฤติกรรม ความสนใจ และความตั้งใจ

ลงชื่อ.......................................
(นายพิพรรธพร กาทอง)
ตำแหน่ง..................................

 

๓. โครงการธนาคารความด


๑. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน
๒. โครงการ สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ข้อ ๑
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. หลักการและเหตุผล
การศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ กล่าวคือผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของวิชา พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนานอกจากการเรียนทฤษฎีแล้ว ยังประกอบด้วยการปฏิบัติ อันจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการเรียนแบบพุทธคือหลักสิกขา ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวมา “ธนาคารความดี” นับเป็นกุศโลบายที่ดีอันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา รวมทั้งได้ฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งจัดอยู่ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมกันนี้ยังเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนหมั่นพิจารณาการกระทำของตนเองทั้งที่เป็นฝ่ายกุศลและอกุศล และป้องกันไม่ให้ฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นซ้ำอีก
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๓. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสิกขา ๓
๔. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการพิจารณาถึงกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมของตนเองทั้งที่
เป็นฝ่ายกุศลและอกุศล
๖. ลักษณะการดำเนินงาน
๑. เขียนโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. จัดทำบัญชีและสมุดฝากความดี
๔. สรุป ประเมินผล
๗. ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๔๗
๘. สถานที่ดำเนินงาน
ห้องปฏิบัติการพระพุทธศาสนา อาคารสาธิตปทุมวัน ๕
๙. กลุ่มเป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน จำนวน ๓๖๐ คน
๒. เชิงคุณภาพ : การเรียนรู้ตามหลักสิกขา ๓
๑๐. งบประมาณ
ค่าเอกสารบัญชี ๒,๐๐๐ บาท
๑๑. ลักษณะของกิจกรรม
๑. แต่งตั้งผู้จัดการธนาคาร พร้อมทั้งพนักงาน
๒. ผู้จัดการและพนักงาน ทำหน้าที่รวบรวมบัญชี
๓. แจ้งการฝากอย่างน้อย ๔ ครั้งต่อสัปดาห์
๔. อาจารย์ประจำวิชาตรวจสอบบัญชีเดือนละ ๑ ครั้ง
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน
๒. ผู้เรียนได้ฝึกฝนการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๓. ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสิกขา ๓
๔. ผู้เรียนตระหนักถึงกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมของตน และเฝ้าระวังไม่ให้
อกุศลกรรมเกิดขึ้นซ้ำอีก
๑๓. การประเมินและติดตามโครงการ
ใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบ
ลงชื่อ.......................................
(นายอุทัย แก้วเพชร)
ตำแหน่ง..................................
........./........./............

ผลการพิจารณา
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.......................................
(....................................)
ตำแหน่ง..................................
......../............./...........

 

๔. โครงการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


๑. ชื่อแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๒. โครงการสอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ข้อ ๑

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. หลักการและเหตุผล
การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชน ในการจัดทำเทียนเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดที่ใกล้บ้านมาแต่โบราณ เพื่อให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตร เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ดังเช่นในปัจจุบัน
การหล่อเทียนพรรษาและการแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัด จึงจัดเป็นการอนุรักษ์และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และเป็นกิจกรรมนิทรรศ์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ทุกคนได้เรียนรู้ เข้าใจในพิธีกรรม ได้บำเพ็ญกุศลร่วมกัน อันนับเป็นสิริมงคลและเป็นการเจริญกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย

๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและเป็นสิริมงคลต่อตนเอง
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกี่ยว
กับประเพณีหล่อเทียนพรรษา และการแห่เทียนพรรษา
๓. เพื่อให้นักเรียนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
๔. เพื่อเป็นการอบรมจิตใจนักเรียนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
๕. เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมบำเพ็ญกุศลอันเป็นสิริมงคล

๖. การดำเนินการ
๑. ศึกษาข้อมูล สำรวจข้อมูลต่างๆ
๒. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ ออกจดหมายแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ
๕. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประเพณีการหล่อ
เทียนและการแห่เทียนพรรษา
๖. จัดเตรียมงานพิธีหล่อเทียน นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป จัดทำปะรำพิธี และอุปกรณ์การ
หล่อเทียน
๗. จัดพิธีหล่อเทียนในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๘. ตกแต่งเทียนพรรษา และเสลี่ยงสำหรับแห่เทียนพรรษา
๙. แห่เทียนพรรษา ไปถวาย ณ วัดปทุมวนาราม ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗

๗. ระยะเวลา
วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗-วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗

๘. สถานที่ปฏิบัติงาน
ณ ห้องโถงอาคารสาธิตปทุมวัน ๑

๙. กลุ่มเป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ : นักเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน ประมาณ
๒๐๐๐ คน
๒. เชิงคุณภาพ : อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและปฎิบัติตนได้ถูกต้องในวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา

๑๐. งบประมาณ
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๑. แผนการดำเนินการโครงการ

ลำดับที่ ลักษณะกิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ตุลาคม
๑.
.
๒.
๓.

๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ ออกจด-หมายแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ
จัดเตรียมงาน สถานที่ ปะรำพิธี
จัดนิทรรศกการเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา การหล่อเทียนพรรษา การแห่เทียนพรรษา
พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
และประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ๕-๙

๑๒-๑๖

๑๒-๑๖

๑๙

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าและซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจในพิธีกรรม และปฏิบัติตนได้ถูกต้องเกี่ยวกับการหล่อเทียน
พรรษา กาแห่เทียนพรรษาและการถวายเทียนพรรษา
๓. บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีทางพระพุทธ
ศาสนาให้ดำรงสืบต่อไป

๑๓. การประเมินผลและการติดตามโครงการ
๑. แบบสอบถามประเมินโครงการ


ลงชื่อ………………………………….
( นายเชิด เจริญรัมย์ )
ผลการพิจารณา ตำแหน่ง อาจารย์
อนุมัติ ไม่อนุมัติ ……./……./…….
ลงชื่อ …………………………………….
………./………./……….

๕. โครงการสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


๑. ชื่อแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๒. โครงการสอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียนข้อ ๑

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. หลักการและเหตุผล

พระพุทธศาสนาและประเพณีไทยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าสำหรับคนไทยอย่างยิ่ง สมควรที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และบำรุงสืบทอดต่อไป เพื่อให้เป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับทางโรงเรียนจัด "สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา" อันประกอบด้วยพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดปทุมวนาราม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ฟังปาฐกถาธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา รวมทั้งการจัดประกวดบอร์ด เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีชาวพุทธ พิธีกรรมการทำบุญ วัฒนธรรมชาวพุทธและฝึกปฏิบัติตนได้ถูกต้องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในศาสนาประจำชาติ อันถือได้ว่า ได้ช่วยกันบำรุง สืบสานและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป

๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
๓. เพื่อให้นักเรียนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๕. เพื่ออบรมจิตใจนักเรียนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
๖. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง

๖. การดำเนินงาน
๑. จัดประกวดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประเพณีหล่อและแห่เทียน
๒. ออกฎีกานิมนต์พระวิทยากร เตรียมเครื่องไทยธรรมถวายพระวิทยากร
๓. เตรียมจัดสถานที่ แสดงปาฐกถาธรรม และที่นั่งสำหรับนักเรียน
๔. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ฟังปาฐกถาเรื่อง "วัยรุ่นกับพระพุทธศาสนา"
๕. ประสานงานกับฝ่ายบริการจัดสถานที่
๖. ขอความร่วมมือจากกลุ่มงานคหกรรมศาสตร์ จัดน้ำถวายพระสงฆ์ และอาหารว่างสำหรับครูและ
นักเรียน

๗. ระยะเวลา
วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ – วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รวมเวลา ๕ วัน

๘. สถานที่ปฏิบัติงาน
ณ ห้องโถงอาคารสาธิตปทุมวัน ๑ (อาคารรวมน้ำใจ) และห้องประชุมอาคาร ๔

๙. กลุ่มเป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน จำนวน ๓๗๙ คน
๒. เชิงคุณภาพ : ตระหนักด้วยความศรัทธาและปฏิบัติตนได้ถูกต้องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๑๐. งบประมาณ
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๑. แผนการดำเนินการโครงการ
ลำดับที่ ลักษณะกิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ตุลาคม
๑.
๒.

๓.

๔.


๕.

ประชาสัมพันธ์โครงการ
รณรงค์และจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อจัดประกวดป้ายนิเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตัดสินการจัดประกวดป้ายนิเทศ
ประกวดบอร์ดวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษา-ถวายเทียนพรรษา

ครู- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมฟัง
ปาฐกถาธรรม เรื่อง "วัยรุ่นกับอนาคตของพระพุทธศาสนา"
โดย พระอาจารย์มหากิตติศักดิ์ ๑๒-๒๖

๑๒-๒๖

๒๒-๒๘

๒๘


๒๙

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๒. นักเรียนเข้าใจและซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา
๓. นักเรียนได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
๔. นักเรียน ครู ผู้ปกครองได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
๕. นักเรียนได้ฟังปาฐกถาธรรมจากพระสงฆ์โดยตรง
๖. นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

๑๓. การประเมินผลและการติดตามโครงการ
๑. แบบสอบถามประเมินโครงการ
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ


ลงชื่อ ……………………………………
( )

ผลการพิจารณา ตำแหน่ง…………………………………

อนุมัติ ไม่อนุมัติ ………/………../……….

ลงชื่อ ……………………………….
………./………../………..

๖. โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

๑. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒. โครงการสอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ข้อ ๑
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. หลักการและเหตุผล

ในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ (๗๒ พรรษา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จึงได้จัดกิจกรรมเป็นพิเศษ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ และพสกนิกรทั้งปวง ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหลายได้มีส่วนร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ ก่อให้เกิดความสมัครสมานระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนของชาติในฐานะที่เป็นคนไทยและเป็นพุทธศาสนิกชนให้มีจิตสำนึกในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนา

๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ (๗๒ พรรษา)
๕.๒ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ดำรงสืบต่อไป
๕.๓ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
๕.๔ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
๕.๕ เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการหาทุนบำรุงพระพุทธศาสนา

๖. ลักษณะการดำเนินงาน
๖.๑ ประชุมปรึกษาหารือ รวบรวมข้อมูล เพื่อปรับปรุงโครงการ
๖.๒ นำเสนอโครงการเพื่อการอนุมัติ
๖.๓ ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๖.๔ ดำเนินงานตามโครงการ
๖.๕ สรุปผลและประเมินผล

๗. ระยะเวลา
๗.๑ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เตรียมการ
๗.๒ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ฉลององค์พระกฐินพระราชทาน
๗.๓ วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

๘. สถานที่
๘.๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
๘.๒ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อ.เมือง จ. นครปฐม

๙. กลุ่มเป้าหมาย
๙.๑ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
๙.๒ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่าย
๙.๓ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

๑๐. งบประมาณโดยประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๑ รายรับจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
๑๐.๒ รายจ่าย
- เครื่องอัฐบริขาร
- อุปกรณ์ประกอบผ้าพระกฐินพระราชทาน
- ปัจจัยถวายพระสงฆ์
- ค่ายานพาหนะ
- หนังสือ ใบฎีกา
- อื่น ๆ

๑๑. ลักษณะของกิจกรรม
๑๑.๑ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการศาสนา
๑๑.๒ ติดต่อประสานงานกับวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
๑๑.๓ ทำหนังสือขออนุญาตจากกรมการศาสนา
๑๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๑๑.๕ ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายกำหนดภาระงานและกรรมการทำงาน
๑๑.๖ ประชาสัมพันธ์โครงการ
๑๑.๗ จัดทำฎีกา และหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๑.๘ ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อติดตามงาน
๑๑.๙ จัดทำพิธีฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๑.๑๐ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๑.๑๑ สรุปผล ประเมินผล

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ นักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงเรียนร่วมมือกันจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๒.๒ ผู้ร่วมงานทุกคนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทย
๑๒.๓ นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๒.๔ ผู้ร่วมงานได้รับสิ่งที่เป็นสิริมงคลก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้น
๑๓. การประเมินผลและติดตามโครงการ
๑๓.๑ จากแบบประเมินผล
๑๓.๒ สังเกตจากปริมาณผู้มาร่วมงาน


ลงชื่อ......................................................
(นายพิพรรธพร กาทอง)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลการพิจารณา
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.......................................................................
(......................................................)
ตำแหน่ง...................................................

๗. โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

๑. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒. โครงการสอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ข้อ ๑
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. หลักการและเหตุผล

ในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ (๗๒ พรรษา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จึงได้จัดกิจกรรมเป็นพิเศษ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ และพสกนิกรทั้งปวง ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหลายได้มีส่วนร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ ก่อให้เกิดความสมัครสมานระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนของชาติในฐานะที่เป็นคนไทยและเป็นพุทธศาสนิกชนให้มีจิตสำนึกในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนา

๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ (๗๒ พรรษา)
๕.๒ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ดำรงสืบต่อไป
๕.๓ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
๕.๔ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
๕.๕ เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการหาทุนบำรุงพระพุทธศาสนา

๖. ลักษณะการดำเนินงาน
๖.๑ ประชุมปรึกษาหารือ รวบรวมข้อมูล เพื่อปรับปรุงโครงการ
๖.๒ นำเสนอโครงการเพื่อการอนุมัติ
๖.๓ ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๖.๔ ดำเนินงานตามโครงการ
๖.๕ สรุปผลและประเมินผล

๗. ระยะเวลา
๗.๑ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เตรียมการ
๗.๒ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ฉลององค์พระกฐินพระราชทาน
๗.๓ วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

๘. สถานที่
๘.๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
๘.๒ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อ.เมือง จ. นครปฐม

๙. กลุ่มเป้าหมาย
๙.๑ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
๙.๒ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่าย
๙.๓ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

๑๐. งบประมาณโดยประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๑ รายรับจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
๑๐.๒ รายจ่าย
- เครื่องอัฐบริขาร
- อุปกรณ์ประกอบผ้าพระกฐินพระราชทาน
- ปัจจัยถวายพระสงฆ์
- ค่ายานพาหนะ
- หนังสือ ใบฎีกา
- อื่น ๆ

๑๑. ลักษณะของกิจกรรม
๑๑.๑ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการศาสนา
๑๑.๒ ติดต่อประสานงานกับวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
๑๑.๓ ทำหนังสือขออนุญาตจากกรมการศาสนา
๑๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๑๑.๕ ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายกำหนดภาระงานและกรรมการทำงาน
๑๑.๖ ประชาสัมพันธ์โครงการ
๑๑.๗ จัดทำฎีกา และหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๑.๘ ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อติดตามงาน
๑๑.๙ จัดทำพิธีฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๑.๑๐ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๑.๑๑ สรุปผล ประเมินผล

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ นักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงเรียนร่วมมือกันจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๒.๒ ผู้ร่วมงานทุกคนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทย
๑๒.๓ นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑๒.๔ ผู้ร่วมงานได้รับสิ่งที่เป็นสิริมงคลก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้น
๑๓. การประเมินผลและติดตามโครงการ
๑๓.๑ จากแบบประเมินผล
๑๓.๒ สังเกตจากปริมาณผู้มาร่วมงาน


ลงชื่อ......................................................
(นายพิพรรธพร กาทอง)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลการพิจารณา
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.......................................................................
(......................................................)
ตำแหน่ง...................................................