พุทธศาสนสุภาษิต

Page : 1 2 3 4 5

41. สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ
ความดี อันคนชั่วทำได้ยาก
ความดี เป็นสิ่งที่ยากจะทำได้ สำหรับคนชั่ว

 • คนชั่วย่อมเห็นว่า ความดีเป็นสิ่งไม่ควรทำ
 • คนชั่วย่อมเห็นว่า ความชั่วเป็นสิ่งที่ควรทำ
 • คนชั่วย่อมเห็นว่า ความชั่วเป็นสิ่งที่นำสุขมาให้
 • คนชั่วย่อมเห็นว่า สิ่งที่ตนทำเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
 • คนชั่วย่อมทำอะไรโดยปราศจากความยั้งคิด
 • คนชั่วย่อมแสวงหาความสุข บนความทุกข์ของผู้อื่น

42. นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
คิดให้รอบคอบก่อนแล้วจึงทำดีกว่า

 • คิดก่อนทำ จะเป็นผลดีกับการกระทำ
 • คิดก่อนพูด จะเป็นผลดีกับการพูด
 • คิดก่อนทำ จะเป็นผลดีการทำงาน
 • ละผลงานที่ออกมา
 • คิดก่อนทำ จะเป็นผลดีตนเองและส่วนรวม
 • คิดก่อนทำ จะเป็นผลดีต่อหมู่คณะ
 • คิดก่อนทำ จะเป็นผลดีต่อประเทศชาติ
 • คิดก่อนทำ จะเป็นผลดีต่อมนุษย์โลก
 • คิดก่อนทำ ก่อนพูด คือการใช้ปัญญาไตร่ตรอง ถูกผิด ควรไม่ควร เหมาะสมไม่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ดีกว่า

43. อปฺปมาโท อมตํ ปทํ
ความไม่ประมาท เป็นทางแห่งความไม่ตาย

 • คนประมาทคือคนที่ขาดสติ
 • คนประมาทคือคนที่ขาดความระมัดระวัง
 • คนประมาทคือคนที่ทำอะไรไม่รอบคอบ
 • คนประมาทคือคนที่ขาดการไตร่ตรองด้วยปัญญา
 • คนประมาท เป็นคนที่มีสิทธิ์ตายได้ทุกเมื่อ
  • ตาย เพราะเสียชีวิต
  • ตาย จากคุณงามความดี (ไม่ทำความดี)

44. ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ
ความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง
การควบคุมตัณหา และการกำจัดตัณหา คือ ความอยากออกไปได้นั้น เป็นความสุขที่แท้จริง

 • สาเหตุของความทุกข์คือ กามตัณหา ภวตัณหาและวิภวตัณหา
 • อยากใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เมื่อไม่ได้ ก็เป็นทุกข์
 • อยากในกามารมณ์ เมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์
 • อยากมี อยากเป็นสิ่งที่ตนเองไม่มี ไม่ได้เป็น ก็เป็นทุกข์
 • ไม่อยากมี ไม่อยากเป็นในภาวะที่ตนเองเป็นอยู่ ก็เป็นทุกข์
 • ไม่อยากมี ไม่อยากเป็นในภาวะที่ตนเองเป็นอยู่ ก็เป็นทุกข์

45. ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

 • ธรระย่อมป้องกันคนจากความชั่วทั้งปวง
 • ธรรมะย่อมป้องกันมิให้คนตกนรกและอบายภูมิ
 • ธรรมะย่อมป้องกันมิให้คนเกิดเป็นเปรต
 • ธรรมะย่อมป้องกันมิให้คนเป็นอสุรกาย
 • ธรรมะย่อมป้องกันมิให้คนไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน
 • ธรรมะย่อมสิ่งเสริมให้คนมีความสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
 • ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม จากอันตรายทั้งปวง

46. มาตาปีตุอุปฎฺฐานํ
การเลี้ยงดูมารดาบิดา

 • พ่อแม่ให้กำเนิดเรา
 • ลูกต้องเลี้ยงดูท่านตอบแทน
 • พ่อแม่เลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็นตนเติบใหญ่
 • ลูกต้องคอยช่วยเหลือกิจการงานของท่าน
 • พ่อแม่ให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่เรา
 • ลูกต้องช่วยรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล
 • พ่อแม่แนะนำทางที่ดี(ทำดี)แก่เรา
 • ลูกต้องประพฤติตนเป็นคนดี (เว้นชั่ว)
 • พ่อแม่ห้ามมิให้เราเดินทางที่ผิด (ทำชั่ว)
 • ลูกต้องตั้งใจเรียน เพื่อพ่อแม่ (เพื่อตนเอง)
 • พ่อแม่คอยแนะนำเรื่องคู่ครองที่ดีให้เรา
 • ลูกต้องรักษาน้ำใจอันประเสริฐของท่าน
 • พ่อแม่มอบทรัพย์มรดก ที่ท่านสร้างมาตลอดชีวิตแก่เรา
 • ลูกต้องทำบุญอุทิศให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว

47. วินโย จ สุสิกฺชิโต
วินัยที่ศึกษาดีแล้ว เป็นมงคลแก่ชีวิต

 • คนใดมีวินัยในตนเอง คนนั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
 • ครอบครัวใดมีระเบียบวินัยอยู่ ครอบครัวนั้นย่อมเจริญ
 • องค์กรใดเคร่งครัดในระเบียบวินัย องค์กรนั้นย่อมตั่งมั่นถาวร
 • สถาบันใดยึดมั่นในกฎระเบียบแบบแผน สถาบันนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้า
 • สังคมใด เป็นสังคมที่มีระเบียบ ยึดมั่นกฎกติกาของสังคม สังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญและความสงบสุข
 • ประเทศชาติใด ยึดมั่น เคร่งครัดในกฎระเบียบ (กฎหมาย) ของสังคม ย่อมทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
  ประชาชนจะอยู่อย่างสงบสุข

48. อตีตํ นานฺวาคเมยฺย
ไม่ควรคิดคำนึงอดีตที่ผ่านไปแล้ว

 • อดีต เป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีก
 • อดีต ควรคิดเป็นเพียงบทเรียน
 • อดีต เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้
 • การคิดถึงอดีต ที่ผ่านมาแล้วจึงเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์
 • ปัจจุบันคือสิ่งที่ต้องทำให้ดีสุด เพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง
 • ใช้อดีตเป็นบทเรียน ใช้ปัจจุบันเป็นพื้นฐาน เพื่ออนาคตที่ดีงามและประสบความสำเร็จ ตามที่หวังเอาไว้

49. ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ
คนที่ฝึกฝนตนเองดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด

 • มนุษย์ที่ฝึกแล้ว ย่อมมีลักษณะ
  • ฝึกกาย ให้อยู่ในกรอบของศีล 5 ข้อที่ 1-3 , 5
  • ฝึกวาจา ให้อยู่ในกรอบของศีล 5 ข้อที่ 4
  • ฝึกใจ ให้อยู่ในกรอบของสมาธิ
 • คนที่ฝึกกาย วาจา และใจให้สมบูรณ์ได้แล้ว จึงประเสริฐกว่า คนอื่น
 • คนที่ประเสริฐ คือประเสริฐด้วยคุณธรรม จริยธรรม

50. นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
ความสุขที่ยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มี

 • สงบกาย สุขกาย สงบวาจา สุขวาจา สงบใจ สุขใจ
 • สงบกาย
  • ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
  • ไม่มีการฆ่ากันและกัน
  • ไม่มีการทำสงครามซึ่งกันและกัน
  • ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติศาสนา อันเป็นชนวนให้เกิดสงคราม
 • สงบวาจา
  • ไม่มีการพูดเท็จ ปด กับผู้อื่น
  • ไม่มีการพูดหยาบคายกับผู้อื่น
  • ไม่มีการพูดส่อเสียด ใส่ร้ายผู้อื่น
  • ไม่มีการพูดที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือรำคาญใจ
  • พูดแต่คำที่ก่อให้เกิด ความสงบสุขสบายใจทั้งเราและผู้อื่น

Page : 1 2 3 4 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม